Je�eli strona nie zosta�a automatycznie przekierowana,